یکی از فاکتورهای مهم در میزان شاد بودن و لذت انسان از زندگی، رضایت شغلی است. به منظور دستیابی به حداکثر رضایت شغلی و در نتیجه شادمانی، نیاز به صرف وقت و انرژی برای طراحی مسیر شغلی داریم. در این قسمت قصد داریم درس‌هایی ارائه دهیم که کمک نماید تا مسیر شغلی را طراحی کنیم که منجر به رضایت حداکثری مان خواهد شد و از تمامی ظرفیت هایمان استفاده خواهد کرد.

یکی از فاکتورهای مهم در میزان شاد بودن و لذت انسان از زندگی، رضایت شغلی است. به منظور دستیابی به حداکثر رضایت شغلی و در نتیجه شادمانی، نیاز به صرف وقت و انرژی برای طراحی مسیر شغلی داریم. در این قسمت قصد داریم درس‌هایی ارائه دهیم که کمک نماید تا مسیر شغلی را طراحی کنیم که منجر به رضایت حداکثری مان خواهد شد و از تمامی ظرفیت هایمان استفاده خواهد کرد.